Mã bánh Tên bánh Đơn vị tính Trọng lượng Đơn giá
BÁNH HỘP ĐẶC BIỆT
CT4 Cô Tiên 4: Vi Cá Bào Ngư Tôm Càng Yến Sào 4 Trứng Hộp 800Gr 680,000
CT3 Cô Tiên 3: Hải Sâm Sò Điệp Xá Xíu Gà Quay 4 Trứng Hộp 800Gr 620,000
CT2 Cô Tiên 2: Jambon Bát Bửu Tôm Càng 4 Trứng Hộp 800Gr 600,000
CT1 Cô Tiên 1: Thập Cẩm Gà Quay Xá Xíu 4 Trứng Hộp 800Gr 580,000
ÐB3 Bát Tiên Thượng Nguyệt Hộp 960Gr 500,000
ÐB2 Đại Phát Vinh Hoa Hộp 1500Gr 1,200,000
ÐB1 Phú Quý Cát Tường Hộp 840Gr 2,000,000
BÁNH NƯỚNG
1 Hạt Sen 1 Trứng Cái 150gr 50,000
1T Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng Cái 150gr 52,000
3 Đậu Xanh 1 Trứng Cái 150gr 49,000
3D Đậu Xanh Lá Dứa 1 Trứng Cái 150gr 50,000
7 Khoai Môn Hạch Đào 1 Trứng Cái 150gr 50,000
9 Sữa Dừa Hạt Dưa 1 Trứng Cái 150gr 49,000
11 Cà phê 1 Trứng Cái 150gr 50,000
13 Đậu Đỏ 1 Trứng Cái 150gr 50,000
51 Ngũ Nhân 1 Trứng Cái 150gr 55,000
61 Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 Trứng Cái 150gr 58,000
71 Jambon Bát Bửu 1 Trứng Cái 150gr 62,000
81 Thập Cẩm Gà Quay Jambon 1 Trứng Cái 150gr 65,000
91 Vi Cá Gà Quay 1 Trứng Cái 150gr 74,000
2 Hạt Sen 2 Trứng Cái 210gr 78,000
2T Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng Cái 210gr 80,000
4 Đậu Xanh 2 Trứng Cái 210gr 75,000
4A Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng Cái 210gr 76,000
4D Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng Cái 210gr 76,000
0 Sữa Dừa Hạt Dưa 2 Trứng Cái 210gr 75,000
0A Dừa Sầu Riêng 2 Trứng Cái 210gr 76,000
8 Khoai Môn Hạch Đào 2 Trứng Cái 210gr 76,000
12 Cà phê 2 Trứng Cái 210gr 76,000
14 Đậu Đỏ 2 Trứng Cái 210gr 76,000
52 Ngũ Nhân 2 Trứng Cái 210gr 84,000
62 Thập Cẩm Lạp Xưởng 2 Trứng Cái 210gr 91,000
72 Jambon Bát Bửu 2 Trứng Cái 210gr 95,000
82 Thập Cẩm Jambon Gà Quay 2 Trứng Cái 210gr 105,000
92 Vi Cá Gà Quay 2 Trứng Cái 210gr 125,000
90 Vi Cá Hải Sản Yến Sào 2 Trứng Cái 210gr 128,000
A ÐB Thập Cẩm Jambon Gà Quay 2 Trứng Cái 250gr 115,000
A1 ÐB Vi Cá Yến Sào Hải Sản 2 Trứng Cái 250gr 150,000
A2 ÐB Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng Cái 250gr 85,000
A3 ÐB Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng Cái 250gr 84,000
64 Bát Trân Thập Cảm Lạp Xưởng 4 Trứng Cái 800gr 290,000
74 Jambon Bát Bửu 4 Trứng Cái 800gr 340,000
84 Xá Xíu Gà Quay 4 Trứng Cái 800gr 350,000
94 Bào Ngư Vi Cá Yến Sào Gà Quay 4 Trứng Cái 800gr 450,000
1 OT Hạt Sen Không Trứng Cái 150gr 47,000
3 OT Đậu Xanh Không Trứng Cái 150gr 45,000
3D OT Đậu Xanh Lá Dứa Không Trứng Cái 150gr 46,000
61 OT Thập Cẩm Jambon Xá Xíu Không Trứng Cái 150gr 52,000
BÁNH DẺO
DXL2 Bánh Dẻo Đậu Xanh Lá Dứa Cái 200gr 41,000
TX2 Bánh Dẻo Trà Xanh Cái 200gr 42,000
DX2 Bánh Dẻo Đậu Xanh Cái 200gr 41,000
Bánh Dẻo Thập Cẩm Cái 200gr 43,000
SD2 Bánh Dẻo Sữa Dừa Cái 200gr 41,000
SN2 Bánh Dẻo Sen Nhuyễn Cái 200gr 42,000
KM2 Bánh Dẻo Khoai Môn Cái 200gr 42,000
DXL5 Bánh Dẻo Đậu Xanh Lá Dứa 1 Trứng Cái 250gr 62,000
TX5 Bánh Dẻo Trà Xanh 1 Trứng Cái 250gr 64,000
DX5 Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng Cái 250gr 61,000
TC5 Bánh Dẻo Thập Cẩm Jambon 1 Trứng Cái 250gr 67,000
SD5 Bánh Dẻo Sữa Dừa Hạt Dưa 1 Trứng Cái 250gr 61,000
SN5 Bánh Dẻo Sen Nhuyễn 1 Trứng Cái 250gr 63,000
KM5 Bánh Dẻo Khoai Môn 1 Trứng Cái 250gr 62,000
BÁNH CHAY
1C Bánh Chay Hạt Sen Cái 150gr 45,000
2C Bánh Chay Đậu Xanh Cái 150gr 45,000
3C Bánh Chay Đậu Đỏ Cái 150gr 45,000
4C Bánh Chay Hạt Sen Trà Xanh Cái 150gr 45,000
6C Bánh Chay Thập Cẩm Cái 150gr 45,000
7C Bánh Chay Khoai Môn Cái 150gr 45,000
9C Bánh Chay Sữa Dừa Hạt Dưa Cái 150gr 45,000
BÁNH THIẾU NHI
OT2 Bánh Ông Trăng Cái 120gr 35,000
HC1 Heo Con 50gr Con 50gr 15,000
HC2 Heo Con 100gr Con 100gr 25,000
HÐ1 Heo Đàn 1 Con 200gr 70,000
HÐ2 Heo Đàn 2 Con 600gr 170,000
BÁNH MỚI
15 Chocolate phô mai 1 trứng Cái 150Gr 52,000
16 Chocolate phô mai 2 trứng Cái 210Gr 78,000